Ingatlan, mint fogalom

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége.
Tudományos megfogalmazásban: ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésû és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

Hatályos magyar jog szerint

Az 1997. évi CXLI. törvény szerint ingatlan az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásba önállóan bejegyezhetõ:

Az ingatlan fogalom tágabb értelmezései

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem tartalmazza az ingatlan definícióját, a jogelmélet azonban egységes abban, hogy ingatlannak azok a dolgok minõsülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentõs értékvesztéssel helyezhetõk át másik helyre. Ingatlannak minõsülnek továbbá a már gyökeret eresztett növények és a folyók hordalékai is.

Ingatlanhoz kapcsolódó jogok

Az ingatlanhoz kapcsolódóan a következõ jogok jelennek meg:

Ezeket a jogokat a törvény, az állami és önkormányzatok elõírásai, a helyi közösségi kulturális hagyományok, illetve a privát hatalmi eszközök teremtik meg. A piacgazdaságokban az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat le lehet bontani de jure és de facto jogokra. Hasonlóképpen szét lehet bontani a tulajdonlást jogi illetve gazdasági attribútumokra (ez utóbbiak az ingatlanból származó direkt vagy indirekt jövedelmek, illetve jólét). A hivatalosan létezõ jogok és az informális szokásjogok is két külön csoportot alkotnak.

Ingatlannal kapcsolatos gazdasági tevékenységek

Ingatlannal kapcsolatos szakmai szervezetek

Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ)
Okleveles Ingatlanszakértõk Magyar Szövetsége (RICS Magyarország)
Magyar Ingatlan-gazdálkodók Szövetsége